Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 07. mája 2018 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
5. Informácia starostu k jednoduchým pozemkovým úpravám Zastudená - Lazy.
6. Informácia o prijatí smernice o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Informácia o uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H229 „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka“.
8. Interpelácie poslancov OcZ.
9. Správa o hospodárení za rok 2017.
10. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017.
11. Stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k záverečnému účtu obce za rok 2017.
12. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
13. Návrh na doplnenie verejného osvetlenia.
14. Rôzne.
15. Žiadosti.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver zasadnutia OcZ.

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 28. 04. 2018 o 13:58 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus