Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program: 1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
6. Informácia starostu k jednoduchým pozemkovým úpravám Zastudená - Lazy.
7. Interpelácie poslancov OcZ.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti v roku 2016.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Habovka č. 1/2016 o mieste a čase prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Habovka.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Habovka č. 2/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Habovka.
11. Návrh Smernice č. 1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly.
12. Rôzne.
13. Žiadosti.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver zasadnutia OcZ.

S úctou JUDr. Alojz Lajčin starosta obce

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 23. 04. 2016 o 06:21 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus