Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Nový zákon o odpadoch – čo priniesol našej obci?

1.1.2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Nový zákon priniesol nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.

Zmeny ktoré sa týkajú aj občanov našej obce sú:
1. Nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „VZN o odpadoch“).
2. Dôslednejšie dodržiavanie VZN o odpadoch.
3. Popis systému odpadového hospodárstva na webovej stránke obce.
4. Snaha postupne znižovať produkciu komunálneho odpadu.
5. Zlepšenie pri triedení základných zložiek odpadov – papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky.
6. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu.
7. Povinnosť pre každú domácnosť kompostovať svoj bioodpad na svojom pozemku.
8. Zavedenie zberu jedlých olejov a tukov.
9. Zber pneumatík od občanov
10. Prísny zákaz tvorby čiernych skládok.
11. Pokuta pre občanov až do výšky 1500 EUR, pri porušení ustanovení VZN odpadoch.
12. Pokuta pre podnikateľov až do výšky 6 638 EUR ak porušia VZN o odpadoch obce.

Každý občan našej obce je povinný začať vnímať svoj odpad, ktorý vyprodukuje, že je jeho. Má povinnosť s týmto odpadom naložiť podľa nového VZN o odpadoch. Je veľmi dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpadu triediť, tým viac budeme šetriť prostriedky obce a tým môžeme obecné financie lepšie využiť napr. na nový chodník, nové ihrisko pre deti alebo novú oddychovú zónu v obci. Došlo k zmene aj v poplatkoch na území obce sa zaviedlo spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu prikazuje zákon a berme to ako fakt. Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom – každá domácnosť je povinná kompostovať svoj biologický odpad – dokázateľne. Ak rodina kompostuje odzrkadlí sa to aj v množstve odpadu, ktorý skončí v kuka nádobe a následne na skládke odpadov. Obec ponúka novú možnosť zberu jedlých olejov a tukov – nevlievajte prosím jedlé oleje, ktoré používate na varenia do výleviek, ale je možnosť doniesť ich na obecný úrad, v plastovej fľaši s funkčným uzáverom. Zakazuje sa tvorba čiernych skládok – upozorňujem občanov, že ak sa takáto skládka v našej obci nájde – obci hrozí pokuta od 4000 EUR – takže zase nezostane na nové ihrisko.... Zmena nastala aj v zbere pneumatík. Obec nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky od občanov ani v prípade ak je v obci zberný dvor. Odpadové pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík (pneuservis, autoservis). Distribútor je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. A na záver dávam do pozornosti pokuty v novom VZN o odpadoch, ktoré sa pohybujú pre občanov až do výšky 1500 EUR, pri porušení ustanovení VZN odpadoch a pokuta pre podnikateľov až do výšky 6 638 EUR ak porušia VZN o odpadoch obce.

Spracovala: Ing. Ďurišová

Zdroj: webmaster, pridané/zmenené dňa 25. 07. 2016 o 08:19 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus