Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa prerušilo z dôvodu čerpania materskej dovolenky, obec Habovka v súlade s § 18 a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa uskutoční dňa 28.10.2016, počas zasadania riadneho plánovaného obecného zastupiteľstva.

Podmienky a požiadavky
1. Dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra pre nasledovné funkčné obdobie na 5 hod. týždenne, hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu určitú počas zastupovania hlavnej kontrolórky obce v súvislosti s prerušením vykonávania funkcie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, eventuálne rodičovskej dovolenky. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti, jeho funkcia nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, v dozornej rade prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

2. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra nasledovne:
a) Kandidáti predložia:
1. písomnú prihlášku,
2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia),
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
4. profesijný životopis,
5. motivačný list,
6. vyhlásenie o úrovni ovládania štandardných zručností pre prácu s PC, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
7. čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v prihláške a všetkých prílohách.
b) Písomná prihláška spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 1 musí byť doručená obecnému úradu Habovka ul. Pod Grúňom 266/24, 027 32, do 28.10.2016, 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „voľba hlavného kontrolóra obce Habovka – neotvárať“.

3. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
a) Prijímanie prihlášok, pozvanie kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na deň voľby a oznámenie vylúčeným kandidátom zabezpečí obecný úrad v Habovke.
b) Kontrolu prihlášok, ich úplnosť a posúdenie splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykoná komisia pre ochranu verejného záujmu zriadená obecným úradom. V prípade, ak bude člen komisie súčasne kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra, kontroly prihlášok a posudzovania splnenia predpokladov podľa prvej vety sa nebude môcť zúčastniť.
c) Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa Volebného poriadku.
V Habovke 19.09.2016
Za správnosť: Mgr. Jana Moresová
JUDr. Alojz Lajčin starosta obce Rozdeľovník: Vývesná tabuľa obce, Obec Habovka spis

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 19. 09. 2016 o 14:45 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus