Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
5. Informácia starostu k jednoduchým pozemkovým úpravám Zastudená - Lazy.
6. Interpelácie poslancov OcZ.
7. Správa nezávislého audítora za rok 2015.
8. Výročná správu za rok 2015.
9. Návrh rozpočtu na rok 2017 – 2019 bez programovej štruktúry.
10. Stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k návrhu rozpočtu obce Habovka na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 bez programovej štruktúry.
11. Návrh VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľnosti.
12. Návrh VZN č. 5/2016 o dani za psa.
13. Návrh VZN č. 6/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva.
14. Návrh VZN č. 7/2016 o dani za ubytovanie.
15. Návrh VZN č. 8/2016 o dani za nevýherné hracie prístroje.
16. Návrh VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
17. Návrh na zrušenie VZN č. 7/2012 o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom.
18. Návrh cenníka za služby poskytované obcou Habovka.
19. Návrh na vyplatenie jednorazových sociálnych dávok v roku 2016.
20. Rôzne.
21. Žiadosti.
22. Návrh na uznesenie.
23. Záver zasadnutia OcZ.

Zdroj: webmaster, pridané/zmenené dňa 08. 12. 2016 o 17:14 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus